Tradizione in recupero....

DETTI

L'acqua fa mali e u vinu fa cantari!!

A quartara chi va all'acqua o si rumpi o si ciacca!!

Isti, vinisti e nenti cunchiuristi!

INDOVINELLI

'Nduvina 'nduvinagghia, cu fa l'ovu 'nta la pagghia???
-L'addina-

A matri Tirichitossa havi peri, carni e ossa. A figghia di Tirichitossa 'un havi ne' peri, ne' carni e ne' ossa.
-A pecura e a ricotta-

Cu fa u fruttu senza piricuddu???
-L'addina-

Picchì u porcu si mancia a canigghia???
-Picchì a farina sa mancia u patruni!-

Cu è u veru nobbili???
-U porcu, picchì mancia, vive e un fa' nenti!-

Autu u patri,aspra a matri, niuru u figghiu e biancu u nipute.
-A castagna-

Sutta u lettu c'è na munachedda, cummigghiata cu durici sciallini;
si pi casu la vaiu pi tuccari, s'appizza all'occhi e mi fa lacrimari!!!
-A cipudda-

PROVERBI

Panza cuntenta, core clemente.
Panza addiuna, nenti pirduna.

Si vuliti viviri gustusu,
ovu di tunnu e carduni spinusu.

Cu s'hava a miacari,
di vinu bonu l'havi a fari!!

FILASTROCCHE

(salto col la corda)
Dumani è duminica, ci tagghiu a testa a Minica, Minica un c'è, ci tagghiu a testa o re', u re' è malatu, ci tagghiu a testa o surdatu, u surdatu va a la verra e va duna u culu n'terra!!

(gioco infantile)
Abbiriri chi mi ni vegnu e dicu aschi, 4 e 4 ottu, scarica lu bottu, aceddu cu li pinni, scarica e vattinni.

(per la festa di San Giovanni Battista)
San Giuvanni Battista
San Giuvvanni Anciulista
San Giuvanni patri bonu
prima u lampu e poi u tronu.

(per la festa di Santa Lucia)
Va susitivi ch'è tardu, addumati la cuccia e si un mi ni rati a mia la pignata vi scattia!!!

(per le giornate piovose)
Chiovi, chiovi, chiovi, pasta chi fasoli, Nina si vagna, a coppula di so nanna, a nanna muriu, è chiddu chi voli Diu!!

> 3a puntata
Detto popolare
L'omu tintu e a fimmina vili, racci u so' e lassali iri!!!

> 2a puntata
Indovinello

Picchì u porcu si mancia a canigghia???
-
Picchì a farina sa mancia u patruni!-

Antico proverbio popolare locale:

Quannu u patri runa a lu figghiu, riri u patri e riri u figghiu.
Quannu u figghiu runa a lu patri, chianci u patri e chianci u figghiu.


Antico proverbio popolare locale:

Quannu chiovi e friddu fa', n'casa rautri nun si ci va'.

> Prima puntata
Antico proverbio popolare locale:
Nun ti fari manciuni pi na manciata e nun ti fari 'mriacuni pi na vivuta!

* Trapani Mag *

Portale di informazione e promozione culturale della provincia di Trapani.

trapanimag@libero.it

* Trapani Mag Webzine 2003/2005 *